[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

allerlei

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Spelregels eerstgevonden kievitseieren Vogelwacht "Akkerwoude e.o.", 16+ en jeugdleden.


Let Op:

De regels zijn veranderd. Het 1ste kievitsei moeten voortaan per (mobiele) telefoon worden gemeld, tel.nr. 06 - 5388 2506.


Het eerst gevonden kievitsei moet gevonden zijn in de gemeente Dantumadiel.

De vinder moet lid zijn van vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Het eerst telefonisch gemelde kievitsei zal als het eerst gevonden kievitsei worden aangemerkt. Het eerst gevonden kievitsei moet daarna nog getoond en gelottert worden.

Het eerst gevonden kievitsei moet zijn gevonden op land dat voor elke eierzoeker toegankelijk is.

De vinder moet in het bezit zijn van een geldige nazorgpas, en moet deze tonen bij het tonen van het eerst gevonden kievitsei.

Deze regel geldt niet voor jeugdleden tot en met 11 jaar.

Jeugdleden tot en met 11 jaar mogen eierzoeken zonder in het bezit te zijn van een nazorgpas.


Belangrijk: schakel de nummerherkenning in uw telefoon aan. Pieter kan dan op zijn telefoon zien wie er gebeld heeft en hoe laat.

Is Pieter even niet bereikbaar: spreek dan de voicemail in en vermeld je naam + de tijd dat je het kievitseitje gevonden hebt.

 

De aangegeven tijd bij Pieter in de telefoon zal bepalend zijn.


Jullie worden bij niet bereikbaar zijn z.s.m. terug gebeld, het eitje moet n.l. nog wel gelottert worden en goedgekeurd.


Belangrijk: Het zou mogelijk zijn dat jouw kievitseitje het eerste is van Dantumadiel is of van Fryslân.

Jullie moeten zelf naar de gemeente bellen voor info hierover. Tel. gemeente Dantumadiel: 14 0511

Om in aanmerking te komen voor het eerste Fryske eitje moet het eitje aangemeld worden op www.aaisykjen.nl


Het gevonden eitje moet altijd gemeld zijn bij: www.aaisykjen.nl


BELANGRIJK:


Het is van belang dat de jullie adresgegevens en telefoonnummer nog goed staan geregistreerd op www.aaisykjen.nl, controleer dit voor het eierzoekseizoen begint. Inloggegevens kwijt? bel dan even met Sieb


====================================================


Regels voor het vinden en aanbieden van het eerste provinciale en gemeentelijk kievitsei.


1.   Het ei moet geraapt zijn op een plaats en een tijdstip waarop dat is toegestaan. Dat betekent dus niet in ganzengedooggebieden vóór een aangegeven tijdstip en niet op land waar het aaisykjen door de eigenaar of de gebruiker is verboden of verboden voor bepaalde personen. Dus een nazorger die met uitsluiting van alle anderen mag eierzoeken op het land van een gebruiker, kan niet als vinder van een eerste ei worden erkend. De vindplaats moet dus toegankelijk zijn voor iedere daartoe bevoegde aaisiker. (zie 2)
2.   De vinder moet in het bezit zijn van een geldige nazorgpas met inlegvel tenzij hij/zij 11 jaar of jonger is. Vindt een boer op zijn eigen grond een eerste kievitsei dan verstrekt de vogelwacht hem direct een nazorgpas indien dat nodig is. De boer moet dan wel nazorg op zijn landerijen toestaan.
3.   De vinder neemt in eerste instantie contact op met de vogelwacht ter plaatse en meldt tijd en plaats van rapen. De vertegenwoordiger van de vogelwacht controleert of het ei terecht is geraapt en wendt zich zo snel mogelijk tot de gemeente waarin het ei is gevonden, wederom met vermelding van tijd en plaats. Is het gemeentehuis gesloten of anderszins niet bereikbaar dan is het verstandig de politie te bellen en tijd en plaats van het vinden te laten vastleggen. De gemeente wendt zich tot de provincie wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van het eerste provinciale ei.
4.   Indien de vogelwacht niet te bereiken is, kan de vinder zich verstaan met het gemeentehuis of de politie.
5.   Een lid van de vogelwacht of andere deskundige controleert of er sprake is van een vers ei. (lotterje)
6.   Als er twee eieren (bijna) tegelijkertijd worden gevonden, geldt het eerst gemelde ei als het eerste ei. De raper moet dus snel het veld verlaten om de vondst te melden.
7.   Als het eerste provinciale ei deel uitmaakt van een legsel van meer dan één ei, is één ei bestemd voor de Commissaris der Koningin en het tweede voor de burgemeester van de gemeente waarin het ei is gevonden.
8.   Het tweede ei dat gevonden wordt in de gemeente waarin het eerste ei van de provincie is gevonden, wordt beschouwd als het eerste ei van de gemeente en wordt als zodanig aangeboden aan de betreffende burgemeester.
9.   Bovenstaande regels gelden ook voor het vinden van het eerste ei door de jeugd en het daarvoor uit te reiken Sulveren Polske. De vind(st)er moet jonger zijn dan 13 jaar en moet het ei zelfstandig vinden.

10.      Plaats en tijd van vinden moeten direct worden gemeld bij de gemeente Dantumadiel (0511 – 426161), de gemeente controleert of het het eerste kievitsei van de provincie Fryslân is. Buiten kantooruren melden bij iemand van het bestuur van de vogelwacht. Het bestuurslid noteert dan naam, tijdstip en vindplaats. Vervolgens moet de vinder de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan via de notitie van de Fûgelwacht controleren wie de eerste vinder is, mochten meerdere vinders zich melden.


foto links: de kemphaan.   foto: Misjel Decleer.

  

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."