[website ontwerp] [website maken] []
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]

laatst bijgewerkt:


23 - 09 -2020


agenda

PERSBERICHT RAAD van STATE


Op dit moment geen ontheffing voor het rapen van kievitseieren in Fryslân

Woensdag 14 januari 2015

Het college van gedeputeerde staten van Fryslân heeft bij het verlenen van een ontheffing voor het rapen van kievitseieren niet voldoende onderzocht of de kievitenpopulatie in Fryslân zich nog in een "gunstige staat van instandhouding bevindt". Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (14 januari 2015) bepaald dat het provinciebestuur nader onderzoek moet doen voordat het een nieuw besluit neemt op de bezwaren van de Faunabescherming. Zolang dat niet is gebeurd geldt de ontheffing niet. Dit betekent dat de Bond Friese VogelWachten op dit moment niet beschikt over een ontheffing om van 1 maart tot en met 8 april 2015 kievitseieren te rapen.


Gunstige staat van instandhouding

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het provinciebestuur beter had moeten onderzoeken of de kievitenpopulatie in Fryslân op dit moment en op lange termijn nog levensvatbaar is. Dit oordeel sluit aan bij een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het rapen van kievitseieren uit 2012. Daarin sprak de Afdeling bestuursrechtspraak al haar zorg uit over de voortgaande daling in de kievitenpopulatie. Ondanks perioden van een zekere stabilisatie is de populatie in 2013 bijna gehalveerd ten opzichte van 1996. Gelet op dit beeld van voortgaande achteruitgang van de kievitenpopulatie over een lange periode moet het provinciebestuur nu gaan onderzoeken bij welke stand van de kievitenpopulatie nog sprake is van een "gunstige staat van instandhouding". Het provinciebestuur moet met het oog daarop ook onderzoeken of de kievit nog in het algemeen voorkomt in het Friese grasland, een natuurlijke habitat van de kievit, en of dit ook op langere termijn nog zo zal blijven.


Schorsing

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de ontheffing geschorst tot zes weken na het nieuwe besluit van het provinciebestuur. Mocht tegen dat nieuwe besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak, dan loopt die schorsing door totdat de hoogste algemene bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.


Ontheffing

Het provinciebestuur verleende in januari 2013 een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet waarmee in de periode van 2013 tot en met 2015 kievitseieren mochten worden geraapt. In 2013 ging het om 6.307 kievitseieren en in 2014 om 5.939. Voor 2015 was nog geen maximaal aantal vastgesteld.
  

nieuws

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Koeienvlaaien natuurlijke 'snackbar' voor weidevogels


Earnewâld, 05-12-2013

Koeienvlaaien natuurlijke 'snackbar' voor weidevogels

Weidevogels gebaat bij mestflatten in de wei

Bericht uitgegeven op maandag 2 december 2013

Niet alleen koeien zelf en burgers, maar ook weidevogels zijn blij met koeien in de wei. Uit recent onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt namelijk dat het aantal regenwormen onder koeienvlaaien verdrievoudigt. Ook trekken mestflatten extra vliegen en mestkevers aan: allemaal voedselbronnen voor weidevogels en hun kuikens. Weidegang speelt dus een belangrijke rol in de voedselvoorziening en het behoud van weidevogels.

 
Koeienvlaai (foto: Jeff Vanuga)

Wormen, kevers, vliegen komen massaal af op de koeienvlaai
Een koe produceert 8 tot 12 mestflatten per dag. Als koeien buiten staan, komen die voor een groot deel in de weide terecht. Om meer inzicht te krijgen in de afbraak van mestflatten is het Louis Bolk Instituut op 10 melkveebedrijven een onderzoek gestart, gefinancierd door het Productschap Zuivel. Op de bedrijven (5 op zand en 5 op veen) is het afbraakproces gevolgd en geanalyseerd van 12 koeienvlaaien met dezelfde mestsamenstelling. Naast afbraak is het aantal vliegen, kevers en wormen in, rond en onder de koeienvlaaien geteld.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal wormen onder mestflatten gemiddeld verdrievoudigt en op veengrond nog sterker toeneemt dan op zandgrond (zie tabel hieronder). Op één bedrijf was het aantal wormen zelfs vervijfvoudigd: van 8 naar 40 onder het oppervlakte van een mestflat. Omgerekend is dat een toename van 400 wormen per m2 naar 2000 per m2. De toename in jonge wormen is zo sterk dat de onderzoekers concluderen dat het niet alleen migratie van wormen betreft, maar dat de mestflat ook een broedplaats is voor jonge wormen. De koeienvlaai vormt namelijk een isolatielaag, waaronder de bodem vochtig blijft en de temperatuur niet te hoog wordt – prima omstandigheden voor de jonge worm.

Wormen onder mestflatten. Het maximum aantal wormen onder gras op zandgrond (normaal zand), onder mestflat op zandgrond (zand onder mestflat), gras op veengrond (normaal veen) en mestflat op veengrond (veen onder mestflat) per vierkante meter.

(tabel: Nick van Eekeren)

Achtergronden mestflattenonderzoek
Het onderzoek is opgezet met als doel praktische maatregelen te ontwikkelen om de afbraak van mestflatten te verbeteren en zo de grasbenutting in de wei te verhogen. De eerste resultaten tonen aan dat hoe meer wormen er aanwezig zijn, hoe effectiever de afbraak van de mest verloopt. Mestflatten blijken dus zowel voor veehouders als voor fauna zoals weidevogels belangrijk te zijn. In het onderzoek wordt samengewerkt met het project Amazing grazing waarin oplossingen worden gezocht voor knelpunten bij beweiding. Eén van de thema’s waar naar wordt gekeken, is het effect van verschillende manieren van weideslepen op de verspreiding en afbraak van mestflatten.

Bron: Louis Bolk Instituut
Foto: Jeff Vanuga, USDA Natural Resources Conservation Service
Tabel: Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut


Bron: Louis Bolk Instituut


  

Nieuws.PERSBERICHT RAAD van STATE


Op dit moment geen ontheffing voor het rapen van kievitseieren in Fryslân

Woensdag 14 januari 2015

Het college van gedeputeerde staten van Fryslân heeft bij het verlenen van een ontheffing voor het rapen van kievitseieren niet voldoende onderzocht of de kievitenpopulatie in Fryslân zich nog in een "gunstige staat van instandhouding bevindt".


lees meer...
Koeienvlaaien natuurlijke 'snackbar' voor weidevogels


Earnewâld, 05-12-2013

Koeienvlaaien natuurlijke 'snackbar' voor weidevogels

Weidevogels gebaat bij mestflatten in de wei

Bericht uitgegeven op maandag 2 december 2013

Niet alleen koeien zelf en burgers, maar ook weidevogels zijn blij met koeien in de wei. Uit recent onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt namelijk dat het aantal regenwormen onder koeienvlaaien verdrievoudigt.

lees meer...Scholekster broedt naast schoorsteen.


Bij Aone Haakma aan de Haaijehoeke te Broeksterwâld broedt een scholekster naast de schoorsteen. In het lood tussen de schoorsteen en de pannen zit een gootje, in dit gootje heeft de scholekster haar eieren gelegd. Van de vos hebben de vogels hier geen last en het vliegende gespuis wordt met verve verjaagd. Hoeveel eieren er zijn weet Aone niet, Oane heeft n.l. wat hoogtevrees en durft niet te kijken, hij zal dus moeten wachten tot de jongen uit zijn gekomen en naar beneden komen.


Nagekomen bericht: Na ongeveer een week broeden hebben zwarte kraaien of zeemeeuwen toch kans gezien het nest te verstoren. De scholeksters hebben het nest verlaten, de eieren zijn hoogstwaarschijnlijk opgevreten.

zie de foto...Nieuw plas-drasgebied aan de Singel.


Van Johannes Wiegersma (beheerregisseur V.A.L.D.) kregen we een mail. De provincie Fryslân had een beschikking afgegeven om een plas-drasperceel in 'skrizekrite De Koai' te kunnen inrichten. Het plas-drasperceel is inmiddels gerealiseerd op een 1,3 ha groot weiland van Andries Halbesma en ligt aan de Singel tegenover de boerderij van Andries Visser.

lees meer...Ontheffing eierzoeken.


De Bond van Friese Vogelwachten krijgt weer een ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren.

De provincie verleent de ontheffing voor 2013, 2014 en 2015.

Dit jaar mogen maximaal 6307 eieren worden geraapt.


Bron: Leeuwarder Courant.
BFVW voert nieuw digitaal telsysteem in


15-10-2012


Nieuw gruttosysteem legt precieze broedplaats vast


De Bond van Friese Vogelwachten heeft een nieuw digitaal registratiesysteem ingevoerd waarmee de weidevogels in Fryslân per weiland kunnen worden geregistreerd. Tot dusverre gebeurden tellingen met formulieren en werden die alleen in totalen door de 117 vogelwachten gemeld.

lees meer...Albino merel in strúntún ‘De Kikkersprong’ te Broeksterwâld. (2012)


Onderstaand bericht kregen we van Dictus Bouma.


Opvallende jonge merel in strúntún ‘De Kikkersprong’ te Broeksterwâld. Er zijn al tal van jonge vogels dit voorjaar uitgevlogen maar deze albino jonge merel is wel de opvallendste, het is te hopen dat hij in leven blijft aangezien deze vogel natuurlijk opvalt in de tuin en dus een makkelijk te vinden prooi is voor roofdieren.


Gr. Dictus Bouma.

zie de foto...Scholekster broedt tussen de spitskool. (2012)


Bij Reinoud Jansen in de tuin aan de Singel te Broeksterwâld heeft een Scholekster een plekje voor haar nest gevonden tussen de spitskool. Toen de foto’s werden genomen was er 1 jong uitgekomen.

zie de foto’s...Stikelbarchjes in egelhuisje. (2011)


Het is geen wereldschokkend nieuws natuurlijk maar toch wel een leuk bericht dat er bij de fam. Uiterdijk te Driezum stikelbarchjes in een egelhuisje hebben overwinterd.

De stikelbarchjes zijn met jongen weer te voorschijn gekomen.

zie de foto's...Ondernemers bedankt.


19-11-2011

In het voorjaar van 2010 zijn we als werkgroep broedzorg gestart met het vervaardigen van nestkasten uit restanten van PVC buis. In het verleden is hier eerder door geëxperimenteerd door S. Dijkstra en J. van Assen.

lees meer...


foto links: de pimpelmees.

  

Er groeit wat gras en onkruid naast de schoorsteen, hierin heeft de scholekster haar eieren gelegd.

Scholekster broedt naast schoorsteen.

  

Aan de Singel, tegenover Andries Visser, 1,3 ha plas-dras.

Aan de oost- en westkant zijn de kaden verhoogd om het water vast te houden.

Smalle  akkers, zeer geschikt voor plas-dras. Het plas-dras staat van 15 februari tot 15 juni voor 60 % onder water.

Rondom het plas-dras worden de weilanden bemest met rûge dong.

Sporen in de modder. 7 maart werden deze foto's gemaakt. Er waren al veel vogels aanwezig, zeemeeuwen, ganzen en ook al een aantal kievitten.

Plas-drasbebied aan de Singel te Damwâld.

Albino merel in strúntún ‘De Kikkersprong’ te Broeksterwâld.

Scholekstenest tussen de spitskool.

Stikelbarchjes in egelhuisje.

klik op de foto's

Ondernemers bedankt.


19-11-2011

In het voorjaar van 2010 zijn we als werkgroep broedzorg gestart met het vervaardigen van nestkasten uit restanten van PVC buis foto. In het verleden is hier eerder door geëxperimenteerd door S. Dijkstra en J. van Assen. In het Fermanjebosk is in 2010 een aantal van deze nestkasten geplaatst. De onderzoeksresultaten hiervan waren van dusdanig karakter, dat deze proef als geslaagd genoemd mag worden. In het Fermanje- en het Geastmerbosk waren/zijn de huidige nestkasten van dusdanige staat, dat hier onderhoud aan gepleegd moest worden, waardoor wij het plan als commissie vatten deze proef  door te zetten. Inmiddels is gestart met het vervaardigen van een nieuwe serie van deze nestkasten. Hiervoor was veel materiaal nodig (o.a lijmdoppen en PVC buis). Een aantal ondernemers uit de installatiebranche waren enthousiast over onze plannen. Waarbij wij mede gesteund werden door de goede onderzoeksresultaten in dit type nestkast. De bedoeling is, dat de nestkastenbestanden grotendeels vervangen zullen worden door deze nieuwe PVC nestkasten. Onderstaande ondernemers willen wij bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van materialen.


*        Koninklijke Damstra installatietechniek

*        Bijlstra Installatiebedrijf Friesland

*        Pranger - Rosier installaties

*        Installatiebedrijf van der Hoop V.O.F

*        WMR Rinsumageest B.V.


Ook alle anderen die ons hebben geholpen, bedankt.


Werkgroep broedzorg:

Brink, P. van Kammen en J.A. Wagenaar


  

Nieuw plas-drasgebied aan de Singel.


Van Johannes Wiegersma (beheerregisseur V.A.L.D.) kregen we een mail. De provincie Fryslân had een beschikking afgegeven om een plas-drasperceel in 'skrizekrite De Koai' te kunnen inrichten. Het plas-drasperceel is inmiddels gerealiseerd op een 1,3 ha groot weiland van Andries Halbesma en ligt aan de Singel tegenover de boerderij van Andries Visser.


De inrichtingskosten worden door de provincie vergoed. Om het water vast te houden zijn de kaden aan de oost- en westkant verhoogd. Ook is er een nieuwe buis met en diameter van 31,5 cm in één van de dammen naar het perceel gelegd om de toevoer van het water naar de tractorpomp te bevorderen.


Met deze plas-dras wordt getracht het aantal weidevogels weer op het peil van de voorgaande jaren te krijgen en mogelijk te verbeteren. Zoals bekend, heeft een plas-drasgebied een enorme aantrekkingskracht voor alle soorten weidevogels De reden zal bekend zijn, want het afgelopen voorjaar is het aantal weidevogels hier aanmerkelijk teruggelopen.


Het plas-drasperceel komt vanaf 15 februari tot 15 juni voor 60% onder water te staan en dit was eigenlijk het enige perceel dat hiervoor in aanmerking kon komen, qua vorm en kleine korte akkertjes.


Rondom het plas-drasperceel liggen 2 weilanden met een uitgestelde maaidatum tot 1 juni en 2 percelen met kruidenrijk grasland. Deze 4 weilanden zijn van Andries Halbesma. Van Andries Visser twee weilanden met uitgestelde maaidatum tot 8 juni en van Gerke Veenstra 2 weilanden met uitgestelde maaidatum tot 8 juni.


Rondom het plas-drasgebied worden de weilanden bemest met rûge dong. 


Foto's


  

BFVW voert nieuw digitaal telsysteem in


15-10-2012


Nieuw gruttosysteem legt precieze broedplaats vast

De Bond van Friese Vogelwachten heeft een nieuw digitaal registratiesysteem ingevoerd waarmee de weidevogels in Fryslân per weiland kunnen worden geregistreerd. Tot dusverre gebeurden tellingen met formulieren en werden die alleen in totalen door de 117 vogelwachten gemeld. De nieuwe methode is drie jaar getest en geeft grote mogelijkheden voor het bijhouden van de vogelstand. Doordat in het zogenaamde GlS-systeem de broedparen, nesten en alarmerende ouderparen per perceel worden ingevoerd, is het ook mogelijk om daar kaarten van bijvoorbeeld waterschap of provincie aan de koppelen. Zo is in één oogopslag te zien wat bijvoorbeeld de relatie tussen waterpeil en het aantal vogels is. Wetenschappers hebben met interesse gereageerd op het systeem van de BFVW. Het unieke van de Friese aanpak is dat moderne technieken gepaard gaan met de inzet van 5000 vrijwilligers. Dat zorgt voor een volledigheid die tot nu toe nog niet mogelijk was, aldus de bond.


• Weidevogels voortaan digitaal geregistreerd door vogelwachten
• BFVW kan gegevens digitaal verzamelen en koppelen aan precieze locaties
• Wetenschappers tonen al belangstelling voor GIS-systeem


GlS-systeem
De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) werkt voortaan met een nieuw digitaal systeem voor weidevogelinventarisaties. Het systeem is door Natuurnetwerk uit Vaassen ontwikkeld en de afgelopen drie jaar uitgebreid getest. Het systeem is inmiddels zo uitgewerkt, dat de inventarisaties door de BFVW voortaan op deze digitale manier worden uitgevoerd. Het unieke aan het nieuwe systeem is dat de tellingen van grutto's en andere weidevogels niet meer per afdeling worden doorgegeven, maar op perceelsniveau. Broedlocaties zijn op die manier heel precies geografisch vast te leggen, in wat wel de 'stippenkaart' genoemd wordt. „It jout in unyk byld fan de greidefûgels op it boerelan yn Fryslan en soarget foar in protte dûdlikens op lêstige greidefûgel fraachstikken", laat voorzitter Mient Douma van de commissie Nazorg van de BFVW weten. Beleidsmedewerker Marco Hoekstra stelt dat de digitale middelen die gebruikt worden op zichzelf niet nieuw zijn, maar dat het wel voor het eerst is dat die op zo’n grote schaal worden toegepast.


„Oerheden lykas de Provinsje en it Wetterskip wurkje al lang mei GlS-systemen. Dat dogge wy no ek." Doordat er nu een database ontstaat met nesten, broedparen en alarmerende ouderparen van verschillende weidevogels die te koppelen is aan zulke GlS-systemen, is op detailniveau te onderzoeken welke beheersvormen aanslaan. „Sa hie ik fân it Wetterskip alle perselen mei plas-drassitewaasjes krigen. Dér kinne wy ûs stippenkaart dan moai oerhinne lizze."


Vrijwilligers
De eerste aanvragen van onderzoekers zijn al binnen, want de BFVW beschikt met dit gedetailleerde systeem over een informatiebron waar wetenschappers van watertanden. „De SOVON wol dit graach brûke foar harren weidevogelbalans'." De reden dat SOVON zelf niet over zulke gegevens beschikt, ligt volgens Hoekstra aan de grote groep vrijwilligers waar de BFVW over beschikt. „SOVON hat de technyk wol, mar net de minsken. Dat is ûs grutte krêft." Ook voor de politieke discussie over weidevogelbeheer is het systeem van belang, stelt Hoekstra. „Der wurdt tocht oer kearngebieten foar greidefugels. Mei ûs kaart is goed te sjen wêr't dy socht wurde moatte." Dat is in elk geval niet in grote delen van de Walden, Zuidoost-Fryslân of de Bouhoeke, want daar is geen stip te zien. De bond beschikt over vijfduizend nazorgers, georganiseerd in 117 vogelwachten, die samen ruim 48.000 meldingen in het systeem hebben ingevoerd. De afgelopen drie jaar is het niet alleen een uitdaging geweest om de technische kant te realiseren, maar ook om de medewerkers de overstap te laten maken van het oude papieren systeem met het invullen van formulieren, naar het digitale systeem. Dat is gelukt, zegt Hoekstra trots. Op dit moment gebruikt de BFVW het systeem alleen nog voor weidevogels, maar de plannen zijn er om het ook voor andere vogelsoorten te gebruiken. Ook is er een applicatie voor de smartphone in de maak, zodat het inventarisatiewerk nog sneller kan gebeuren. „Dan kin it realtime gebeure. It moaie is dat de boer sels ek sjen kin wêr't de nésten sitte.


Bron: Friesch Dagblad


graphic


  

sluiten
sluiten