[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

Nazorg 2017


Dit jaar waren de resultaten van de nazorg gelukkig erg goed. Na een aantal niet al te beste jaren hadden we dit ook echt nodig, want bij een groot aantal nazorgers zakte de moed in de schoenen na weer een tegenvallend resultaat.

Vooral de predatie van veel legsels zorgde vaak voor frustratie, maar dit jaar viel dit over het algemeen gelukkig erg mee.

Het aantal broedparen bleef ongeveer op hetzelfde niveau. Maar het aller belangrijkste is natuurlijk hoeveel jongen worden er daadwerkelijk groot. Er werden veel jonge vogels waargenomen en tijdens een rondje door het weiland voor een alarmtelling was het een drukte van jewelste.

Zo zien en horen we het als natuurliefhebbers/nazorgers natuurlijk graag, wij hopen dat dit jaar geen uitzondering zal zijn. Dit resultaat geeft enorm veel voldoening en motivatie om door te gaan met de bescherming van de steeds kwetsbaarder wordende weidevogel.


Ook de skriezekriten in ons wachtgebied bleven, wat betreft het aantal broedparen, ongeveer gelijk.

Twee hiervan wil ik graag nog even toelichten: Het maïsperceel in het rayon van Bram Kloosterman was opmerkelijk druk bezet. Door circa 25 kievitsnesten, werd er in overleg besloten om dit gebied braak te laten liggen. Met als geweldig resultaat dat hier heel veel jonge kieviten groot zijn geworden.

Het rayon van Jelte Wiersma aan de Heechfinne bleek net als vorig jaar een geweldige aantrekkingskracht van allerlei weidevogels te hebben. In het begin had de kievit vooral in het kruidenrijkgras te maken met predatie, waarschijnlijk door marterachtigen. Gelukkig hadden de vervolglegsels een erg goed resultaat.

Waar het opviel dat de kieviten welke naar het plas-dras en het naast liggend weiland verhuisden met rust werden gelaten.


De gruttonesten kwamen allen (7 stuks) uit, de ouders met jongen zochten hun geluk in het weiland met grazende koeien. Met succes want als je bij het hek van het weiland stond te kijken, werd je aangevallen door de grutto ouders. Zij attendeerden je erop dat je hier niks te zoeken had, mooi toch.

Ook de tureluur doet het in dit rayon erg goed. Aan de slootkant veel scharrelende jongen op zoek naar voedsel. Want daar draait het allemaal om voedsel en nogmaals voedsel. De alarmtellingen in dit gebied waren dan ook 'oorverdovend'.


En paar rayons buiten de skriezekriten wil ik nog even benoemen.

Rayon Sinnige aan de Koailoane werd vorig jaar druk bezocht door veel broedparen op een braak laten liggende weide en met succes. Ook dit jaar zaten er weer een mooi aantal broedparen.

Waar het bij rayon Broersma aan de Koarndyk de afgelopen jaren langzamerhand stiller leek te worden, werden dit jaar weer veel meer broedparen waargenomen.


Het maïsperceel van Marten Sikkema is al jaren in trek bij de kievit. Het kleine stukje maïsland was al heel vroeg in het voorjaar het domein van broedende kieviten.

De jongen die half april werden geboren, hadden het moeilijk door de koude weersomstandigheden.

Nadat Marten het land had bewerkt en had ingezaaid, lagen er uiteindelijk maar liefst 14 nesten van de kievit en 2 nesten van de scholekster. Van deze nesten zijn heel veel jongen groot geworden, gezien het later in het seizoen was en dus een stuk warmer. Aan de alarmeringen te horen was er voedsel genoeg om te blijven in de omgeving van het maïsland.


Wij danken onze nazorgers voor al het goede werk en niet te vergeten de boeren voor hun medewerking. We hopen dat we ook volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen.

Nazorgcoördinator Gosse Wijbenga
Skriezekrite 'De Koai'


Weidevogelbeheer VALD Dantumadiel


Het weidevogelbeheer in het VALD district is er op gericht om het biotoop van de weidevogels als foerageer- en broedgebied te verbeteren. Een belangrijke factor is het overleg met de veehouders om percelen weiland in te richten die de aantrekkelijkheid voor de weidevogels vergroten en die zijn er gelukkig volop.


Met name de percelen met kruidenrijk grasland en de vele percelen met kruidenrijke graslandranden, met een rustperiode tot 15 juni, dienen als broed- en beschermplaats voor de ouden met jonge kuikens. Een belangrijke broedplaats voor deze vogels zijn de vele percelen met uitgestelde maaidatum tot 1 juni, of in overleg één of twee weken later.

Al deze percelen weiland omringen op veel plaatsen een plasdrasgebied, dat kan worden aangemerkt als de belangrijkste doelstelling van het biotoop voor alle soorten weidevogels. Vanaf 15 februari is het waterpeil op niveau en zodra de eerste weidevogels arriveren, dan leveren deze plaatsen vaak aanzienlijke grote aantallen vogels. Met name de grutto's profiteren hiervan, die na een lange vlucht vanuit het zuiden van Europa zijn binnengekomen.

Dit zijn dan belangrijke foerageerplekken voor de verzwakte vogels om aan te sterken: het wemelt hier van allerlei soorten vogels en eenden. In en rond deze gebieden liggen de meeste concentraties broedende weidevogels. Na het broedproces verblijven hier tientallen ouden met hun jongen, omdat er volop voedsel en bescherming in het lange gras is te vinden.

De meeste plasdraspercelen zijn ingericht door een loonbedrijf, om het water op een vast peil te houden. Sinds 2 jaar zijn ze ook voorzien van een Solarpomp, waarbij de stroomvoorziening voor de pomp wordt verzorgd door zonnepanelen. De volledige inrichtingkosten worden door de provincie vergoed.

Het volgende weidevogelbeheer is in de 5 deelgebieden van het VALD in Dantumadiel afgesloten met de veehouders:


De Terp:             114 hectare met 3 percelen plasdras

De Koai:              68 hectare met 4 percelen plasdras

It Reidfjild:          45 hectare met 2 percelen plasdras

It Bûtefjild:          95 hectare met 2 percelen plasdras

Claerkamp:          161 hectare met 3 percelen plasdras


De beleving die je in en rond deze percelen ziet en voelt is fenomenaal, zoals het 'vroeger' was. Ongekende aantallen alarmerende weidevogels met hun jongen hebben zich in deze gebieden verzameld. Niet in elk gebied is dit gelijk, maar de omstandigheden zijn aanwezig. Ver daarnaast is het stil: er zit bijna geen enkele weidevogel meer, op de maïslanden na.

Dit is een verdienste van de weidevogelminnende veehouders, die hun weilanden beschikbaar stellen voor deze vogels. En daarvoor is nog altijd ruimte in het weidevogelbeheer van het VALD.


De resultaten van de weidevogels in skriezekrite 'De Koai' in 2017

In het algemeen kan gesteld worden dat dit voorjaar een beter weidevogeljaar is geweest dan de voorgaande jaren. Vooral van de grutto en tureluur zijn veel jongen volgroeid. Met name in en rond de beide plasdrasgebieden aan de Heechfinne zijn de resultaten bijzonder goed.

Aan de Singel was de predatie, ondanks de inzet van de WBE, wat groter en zijn de resultaten hier wat achter gebleven. Dit is vooral van invloed geweest bij de kievit, die tevens te lijden heeft gehad van een erg koude periode, vlak na het uitkomen van de eieren.


In de onderstaande tabel en grafiek met trend staan de aantallen en het verloop van het aantal broedparen van de 1e vier weidevogelsoorten over 9 jaar, vanaf 2009.


Kievit

Het aantal broedparen van de kievit is het afgelopen jaar duidelijk toegenomen tot 54 paar.

Deze toename komt voornamelijk door het aantal broedparen (10 paar) die aan de Heechfinne op de percelen rond de boerderij van Tabe Lei zijn geteld (zie ook de bijgevoegde stippenkaart).

Vanaf de beginsituatie in 2009 is de trend in de grafiek (d.i. de getrokken lijn) van het aantal broedparen in 2017 gestegen van een kleine 30 tot zelfs 50 broedparen: een behoorlijke vooruitgang.

Van deze 54 broedparen zijn bij de 1e alarmtelling in de 3e week van mei toch nog 29 broedparen met jongen geteld. Dit levert een BTS (Bruto Territoriaal Succes) van 54% en dat is, ondanks de voorjaarsperikelen, toch nog een redelijk goed resultaat.


Grutto

Bij de grutto is er een lichte daling van het aantal broedparen (21), maar daar tegenover is het broedsucces des te groter, namelijk een BTS van 81% bij de 1e alarmtelling en 67% bij de 2e telling.

Door de daling van het aantal broedparen, is de toename in de trend vanaf 2009 slechts gering over de periode van 9 jaar. De beide voorlaatste jaren kunnen hierop van invloed zijn geweest, omdat het aantal volgroeide jongen toen beduidend minder was. Een paartje grutto's is meestal vrij honkvast en zij komen ieder jaar op het oude plek terug. Zo ook met de jonge vogels die binnen een straal van één of twee kilometer van het oude nest terug komen. Invloeden van buiten af kunnen deze aantallen behoorlijk verstoren, zoals over heel Fryslân het geval is. De BFVW spreekt ook van een goed weidevogel jaar, dus hopen we maar dat er de komende jaren weer vooruitgang kan worden geboekt.


Tureluur

De tureluur is in het algemeen vrij stabiel over die jaren, zo rond de 25 tot 30 broedparen. Deze broeden voornamelijk alleen in en rond de plasdras gebieden. Hun broedsucces (BTS) zit hier rond de 65% en dat merk je wel als je het gebied betreedt. Op veel plaatsen worden  minder broedparen geteld, dan er later in de plasdras gebieden voorkomen. Tijdens de broedperiode zijn deze vogels moeilijk traceerbaar, maar zodra de eieren zijn uitgekomen hebben zij een goed heenkomen in deze natte gebieden.


Scholekster

Overal in Fryslân neemt het aantal broedparen van de scholekster merkwaardigerwijs beduidend af. Zo ook in deze krite: van meer dan 40 broedparen in 2011 tot slechts 14 paar in 2017. Slechts enkelen zien kans om hun eieren uit te broeden, voornamelijk beïnvloed door predatie en dat levert slechts een kleine bijdrage in de vooruitgang van deze vogel.


Ik wil hierbij een ieder die in het gebied van De Koai heeft meegewerkt aan het weidevogelbeheer in het afgelopen voorjaar, bijzonder hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en ik hoop dit de komende jaren op dezelfde wijze met u allen te kunnen voortzetten....!

Johannes Wiegersma

Beheerregisseur weidevogels NFW / VALD
Ferslag greidefûgels 'It Bûtefjild'


Dit ferslach giet in dit gefal allinne om de gegevens fan Mtsch. Kloosterman- Deinum yn it gebiet wat Fûgelwacht Ikkerwâld yn de neisoarch hat. Bram Kloosterman hat hjir in hiel nijsgjirrich stikje greidefûgelbehear en is oansluten by it greidefûgelkollektyf Noardlike Fryske Wâlden. Der hawwe dit jier in protte fûgels sitten te brieden en mei in soad sukses.


It bestiet út in plas dras fan 1.2 bunder, in stik maislân fan 5.6 bunder en dit jier foar it earst oanlein en ynsiedde krûderike stroken fan 6 meter breed om it maislân hinne.  Dan binne der noch twa perselen 1 juny lân fan mei-inoar 2.7 bunder, dat hâld yn dat der foar 1 juny gjin lânbewurkingen op dien wurde kinne. Dit is bedoeld om de jonge fûgels hjir yn opgroeie te litten.

De plas dras koe dit jier op peil hâlden wurde mei in nije pomp mei sinne panelen der op.

It wetter stie minder heech as ferline jier en der siet in grut ferskaat oan fûgels.

Sels in stel Kluten hat der sitten te brieden en de jongen grut brocht. Mar ek Skriezen, Tjirken en Ljippen sieten der mei harren jongen iten te sykjen.                                                       

Mar op it perseel mei mais sieten safolle ljippen te brieden en letter mei de jongen, dat Bram der net op komme woe om te jarjen. Hy doarst it net oan en hat oan't útstellen west oan't de jongen allegearre  fleanfluch wiene. It stik lân is net bewurke wurden en it nije mais sied is der dus net ynkommen. 


Ek de krûden op de 6 meter brede stripen hawwe it goed dien en binne net allinne bedoeld om foar mear ynsekten as iten foar de jonge fûgels te tsjinjen mar ek in flechtstripe om ûnder dekking fan de krûdestripe feilich by de plas dras te kommen. Der stie ek al in bijekas tusken de bloeiende blommen. In goeie set want der moatte it oare jier wol wer blommen opkomme.

Al mei al hawwe de leden fan fûgelwacht Ikkerwâld der in protte wurk fan hân om ien en oar goed te tellen en fêst te lizzen fia de smartphone en it BFVW systeem. Tige tank hjirfoar.


De alarm tellingen binne hjirby it belangrykste. Dizze telling jout oan hoefolle span ljippen dêr jongen hawwe troch alarm te jaan. Om Bram dochs noch de romte te jaan om mais de siedzjen soenen wy  hast de jonge fûgels mei linten oan stokken it lân út jeie nei in neistlizzend koart meand perseel.

Mar sels dat wie net te dwaan.  As it maislân wer swart de winter yn giet is de kâns grut dat der kommend jier wer sa'n protte ljippen op komme. Wy sille it sjen.

Yn it algemien wie it Bruto Territoariaal Sukses op in protte plakken better as ferline jier.

Dit hat grif te krijen mei de predaasje bestriding. Dyjinge dy't him hjir mei dwaande hâlden hat tige tank hjirfoar.


Pyt van de Polder

Behearregisseur Noardlike Fryske Wâlden

It Bûtefjild

Op de foto links: enkele oudgedienden van vogelwacht "Akkerwoude e.o.".
Inventariseren na gedane nazorg.
Van links naar rechts: L. Kramer, S. Wiersma, R. Dijkstra en D.T. van der Ploeg.  

activiteiten

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."