[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]

vogelwacht

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Doelstellingen.

De vereniging stelt zich ten doel de instandhouding en, voorzover mogelijk, de uitbreiding van de in het wild levende fauna en flora in het algemeen en de avifauna in het bijzonder.

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

* Het bestuderen van de voorwaarden, waaraan het landschap moet voldoen om een goede vogelstand te doen blijven voortbestaan.


* Het bestuderen van de wijzigingen in het landschap, die de vogelstand ten goede of ten kwade kunnen beïnvloeden.

* Het bevorderen van de vogelbescherming en de vogelverzorging om te trachten de

nadelen veroorzaakt door negatieve cultuurinvloeden zo goed mogelijk te ondervangen.

* Het bevorderen en uitoefenen van toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften inzake vogelbescherming.

* Het verbreiden van de natuurbeschermingsgedachte door het houden van bijeenkomsten over natuurbescherming en ontspanning in de natuur en het uitgeven van geschriften om bekendheid te geven aan de bemoeiingen van de vereniging.

* Het verstrekken van advies ten aanzien van het eierzoeken en de jacht.

* Het verstrekken van advies inzake de praktische middelen welke de vogelvogelbescherming ten dienste kunnen staan.

* Het verstrekken van advies aan instanties die met landschapswijzigingen en milieubeheer te maken hebben.

* Het overeenkomstig haar doelstellingen behartigen van de belangen der vereniging en van haar leden bij de overheid, corporaties en particulieren.

* Het bijeenbrengen en verzamelen van gegevens over fauna en flora.

* Het samenwerken met andere verenigingen of instellingen op het gebied van vogel-, natuur- en landschapsbescherming, wanneer zulks wenselijk is in verband met het gestelde doel.

* Aansluiting bij de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten.

* Alle andere geoorloofde middelen, welke aan het doel dienstbaar kunnen zijn.foto links: de tureluur.