[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

Flearmûzen op 'e Haaijehoeke.

Kreklyn binne wy, Berend en Rommy Visser mei lytse Hanna Lysbeth ferhúze fan de Pieter Durksstritte nei de Haeyehoek 22, wêr't foarhinne de v.d. Ploegs wennen. Jo sitte der op de râne fan de Broeksterwâld, yn in prachtich stikje natuergebiet.

Tichtby in poel yn it Labediske bosk en temidden fan kolonies flearmûzen is it der prachtich wenjen.

Foaral dy flearmûzen fyn ik sûperbeestjes. Se wenje by ús efter de houten topgeveltsjes oan de foar- en efterkant fan it hûs. Neffens flearmûskenners binne it twa ferskillende kolonies, mar ik haw myn twifels deroer.

Jûns let komme se mei tsientallen foar 't ljocht en raze ûntygelik rap by ús om 't hûs om michjes en rottige neefkes te fangen. Foaral dat neefke fangen docht ús tige goed, want wij hawwe der hjir lang sa folle lêst net fan as op de Pieter Durksstritte.

Rommy hat me eartiids wolris fergelike mei in flearmûs en dat  snapte ik mar noait. No bin ik derefter kaam dat dat ferbân hâlde mei it tiidstip wêrop flearmûzen en ik it hûs gauris ferlieten. Wy foelen dan ek ûnder de saneamde nachtdieren.

Wat my oangiet fal ik der no net mear ûnder want faak bin 'k al wer thús as de flearmûzen noch drok op jacht binne. Flearmûzen kinne troch hiele lytse gatsjes.

By ús ha se net mear as oardel sintimeter romte om wer op harren sliepplak te kommen. Folle mear as wat ik no oer flearmûzen skreaun ha wit ik dernet fan of mar wol ha 'k my foarnaam om dizze bysûndere bistkes wat better te bestudearjen.

Kom ik ta ynteressante ûntdekkingen dan sil ik it jim fêst skriuwe mar dat kin wolris in jierke duorje want se ha my ferteld dat dizze bistjes in hiele lange winter sliepe en dêr is fansels net folle oer te fertellen.

Mocht it mei ús flearmûskes oars wêze dan komme jim dat seker te witten.

P.S. By ús strúnt ek wolris in tsjerke-ûle om en derom ha wy fan dhr. van der Veen in moaie tsjerk-ûle briedbak krige. Mar no ha ik my fertelle litten dat in tsjerke-ûle ek wol flearmûzen op syn menu stean hat en bin bang dat sa'n grut bist wolris yn ús mûzenkolonies omreagje kin.

Dat soe skande wêze foar ús en de flearmûzen en derom by dizzen de fraach oft it wol ferstânich is en lokje sa 'n flearmûsmoardner mei in moaie briedbak binnen de doarren.

Ûnder de lêzers fan 'Fjildpraet' sitte faaks wol kenners dy 't mear witte oer dizze foar my wat drege kwestje en miskien soenen hja ús wat wizer meitsje kinne.

Alfêst tige tank.
Berend Visserfoto lofts: de flearmûs.

 

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."