[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Nuddels fan de spjir.

  

Nuddels fan de din.

  

Blêden fan de ginkgo.

  

Nuddels fan de liere.

  

Kegels fan de spjir.

  

De dinnebeamfamylje.


De beide soarten fan dizze famylje dy't it meast by ús foarkomme binne wol de spjir (fijnspar). en de dinnebeam (grove den). Fan beide  soarten binne de measten oanplante. En fan beide binne ek noch wer famyljeleden oanplante.


Mar litte wy ús hjir no mar by de dinnebeam en de spjir hâlde.

Mei kryst wurdt der wol ris song fan: O denneboom, o denneboom, wat zijn uw takken wonderschoon. Yn it dútsk is it: O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. De oersetter hat fan Tannenbaum domwei denneboom makke. In Tannenbaum is in spjir.

By ús is in krystbeam ek in spjir en net in dinnebeam. It ferskil tusken  dizze twa is: In dinnebeam hat de nuddels by twaen stean en de spjir net, dy steane allegearre apart.

De din en de spjir binne it hiele jier grien. It liket dat de nuddels der altyd oan sitten bliuwe, mar dat is net sa. Der leit ommers yn in dinnebosk faak in dikke laach nuddels op'e grûn. De nuddels falle stadichoan of. Yn in perioade fan fjouwer jier wurde alle nuddels fernijt. By de spjir duorret sa'n perioade sân jier.


Yn'e âldheid wie de dinnebeam hjir lânseigen (inheems), is letter útstoarn en yn de midsieuwen wer oanplante en ferwyldere.

Yn it fean fynt men ek noch wol âlde swarte stobben en stikken hout. Dat hout is net fergien, mar eins in fossyl wurden en wurdt kynhout neamd.

Dit kynhout wurdt wol brûkt yn akwariums, foar de sier en foar sommige fisken skynt it ek goed te wêzen.

De dinnebeam kin sa’n 30 meter heech wurde. De ripe dinnekegel springt yn'e maitiid by moai waar iepen en dan kinne de siedsjes fuortwaaie. De dinnebeam levert it grenen hout.

De spjir kin noch heger wurde; wol 40 – 50 meter. De kegels fan de spjir hingje moai nei ûnderen en kinne wol 10 – 16 sintimeter lang wurde. De spjir levert it fjurren hout.

Wy ha sa'n 15 jier ferlyn in krystbeamke yn'e tún set. Dat beamke fan doe is no wol 8 meter heech. En no sit er foar de earste kear boppe yn fol mei fan dy moaie hingjende kegels.


Ek in bysûndere nuddelbeam is de liere (lariks). Dizze beam hat de nuddels yn boskjes fan sa'n 20 stiks. Yn'e hjerst wurde de nuddels brún en falle allegear of. De liere giet keal de winter troch.

In oare nuddelbeam is in beam sûnder nuddels. Dat is de ginkgo. Dizze beam hat in hiel apart model blêden dy't ek elk jier ôffalle. De blêden lykje wol wat op trijehoekjes mei in spleetsje der yn. Yn parken en túnen sjocht men sokke beamen wol ris stean.

De sinezen en de japanners hâlde in protte fan de ginkgo. Dy is dêr favoryt.


Oeds Hoekstra, Burgum.                  foto links: de ginkgo.