[website ontwerp] [website maken] [Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

fjildpraet

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

It reid 2 (het riet).

De foarige kear ha we it der oer hân hoe 't it reid der útsjocht en wer 't it groeit. Ek ha we it der oer hân dat it reid wol bûgt mar net brekt. Wy binne doe ophâlden by de reidsnijer.

It measte reid wurdt snien as de blêden der ôf binne. Foar it snijen wurdt in reidseintsje, ek wol reidsichte neamd, brûkt. As it sterk iis is wurdt ek de reidskower brûkt.

Tsjintwurdich brûkt men ek wol in soarte meanmasyntsje en yn grutte reidfjilden in soarte fan 'kombine'. Ek wurdt der al wat reid yn 'e hjerst snien; dan dinne de blêden der noch net ôf.

Dit reid neamt men leafreid. Dit leaf betsjut blêden. Sjoch mar nei it nederlânske loofboom (loofboom is: beam mei blêden).

Dit leafreid wurdt ûnder oaren brûkt foar it bestopjen fan ierappelbulten. Ek wurdt it brûkt op de bollefjilden, om it stowen fan it sân foar te kommen en ek om de bollen tsjin de winterkjeld te beskermjen.

It reid sûnder blêden wurdt brûkt foar it dekken fan skuorren en huzen. Sa 'n tek fan reid is isolaasje tsjin kjeld en waarmte.  Fan it reid makket men ek reidmatten, dy 't naait binne mei tou.

De reidplaten binne folle dikker en stiver; dizze binne naait mei izertried.

By ús marren, kanalen en fearten is it reid fan belang by de wâlbeskerming. It soarget der foar dat de weagen net folle kwea dwaan kinne. Wêr 't it net groeit wurdt it faak oanplante.

Oan 'e kust, by de dunen wurdt it reid ek brûkt. Fan stikken reid fan sa 'n meter lang makket men lange skerms troch de reiden in eintsje yn 'e grûn yn te graven. Heaks op dy skerms steane wer dwersskerms; sa wurdt it stosân fêstlein.

Doe 't de Noard East Polder droech makke waard, begûn it reid dêr ek te groeien. Earst waard it sjoen as in fijân, de hiele polder kaam der ûnder te sitten. Letter kaam der hyltyd mear wurdearring foar.

It reid ferdampte in hiel protte wetter en sa waard it in help by it droechmeitsjen. Doe 't de Flevopolders droechmakke waarden hat men mei fleanmasinen reid ynsiedde. It reid bliek in freon te wêzen by it droechmeitsjen.

It reid komt ek yn tal fan sprekwurden en sizwizen foar. Derút blykt ek dat it reid in bekende plant is. Hjir folgje in pear; der sille fêst noch wol mear wêze.

Trilje as in reidsje.
Bûge as in reid yn 'e wyn.
Baarne as reid.
Groeie/waaksje as reid.
Dat moast yn it reid rinne (mislearje).
Dy 't yn it reid sit kin maklik fluitsjes meitsje.
It knapt as in reid.
Immen mei in klútsje yn it reid stjoere (immen besjachelje; ôfsâltsje).
Tefolle tek op 'e skuorre ha (tefolle bern yn it hûsgesin).

Oeds Hoekstra, Burgum.


Reid 1      Reid 2      Reid 3      Reid 4